AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 21, 22 dhe nenit 25 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurën për plotësimin e vendit të lirë të kategorisë ekzekutive:

• 1 (një) Specialist në Sektorin Teknik, në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit, kategoria III-b.

DATA E DORËZIMIT TË DOKUMENTAVE PËR LEVIZJE PARALELE: 25.10.2019

DATA E DORËZIMIT TË DOKUMENTAVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 31.10.2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje gusht 2019