AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist, në Sektorin e Çështjeve të Marrëdhënieve me Jashtë, Drejtoria e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar – Kategoria e pagës IV-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Specialist-në-Sektorin-e-Çështjeve-të-Marrëdhënieve-me-Jashtë-Drejtoria-e-Integrimit-dhe-Legjislacionit-Ndërkombëtar (1)