Autoriteti i Mediave Audiovizive, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 21, 22 dhe nenit 25 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat për plotësimin e vendit të lirë të kategorisë ekzekutive:

 

1(një) Specialist në Sektorin TIK, në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK kategoria IV-1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje specialist tik shkurt 2024