AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat për plotësimin e vendit të lirë të kategorisë së ulët drejtuese:

– 1 (një) Përgjegjës Sektori i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Arkivë-Protokollit – Kategoria e pagës III-a

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallje shkurt 2023 pergjegjes bnj