AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat për plotësimin e vendit të lirë të kategorisë së mesme drejtuese:

– Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit – Kategoria e pagës II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje Drejtor DPLFTIK