AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit
nr.243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen
e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave
Audiovizive njofton se:

Ne perfundim te procedures se levizjes paralele, rezulton se nuk ka asnje aplikim per
pozicionin:

  • Specialist, ne Sektorin e Finances dhe Buxhetit, Drejtoria e Finances dhe
    Sherbimeve, Kategoria e pages IV-1

Ky pozicion eshte i vlefshem per konkurrimin sipas shpalljes se publikuar.