AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 21, 22, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe
Vendimit nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per pranimin, levizjen
paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti
i Mediave Audiovizive njofton se:

Ne perfundim te konkurrimit te zhvilluar prane Autoritetit te Mediave Audiovizive, me
proceduren e pranimit ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive, per pozicionin Specialist
ne Sektorin e finances dhe Buxhetit, Drejtoriae Finances dhe Sherbimeve, Kategoria e pages
IV-1, u shpallen fitues:

Znj. Arjola Braho 81.6 pike
Znj. Anduela Selita 75 pike.