AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 21, 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Ne perfundim te konkurrimit te zhvilluar me daten 25.03..2024, prane Autoritetit te Mediave
Audiovizive, me proceduren e pranimit ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive per pozicionin
“Specialist, ne Sektorin TIK, ne Drejtorine e Planifikimit te Frekuencave dhe TIK”, Kategoria e
pages IV-1, u shpall fitues: Z.Leonard Radiçi.