Autoriteti I Mediave Audiovizive, shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Në përfundim të konkurrimit të zhvilluar më datën 13.03.2024, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve”, Kategoria e pagës III-1, u shpall fitues: Znj. Sonjela Borova.