AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr.243, datë.18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të konkurrimit të zhvilluar më datën.03 08.2023, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, me procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin Specialist në Sektorin e Përfaqësimit dhe Analizës Ligjore, Drejtoria Ligjore, kategoria e pages IV-1, u shpall fitues:

 

Znj. Mentiana Tanushi