AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive në përfundim të procesit të vlerësimit, njofton se kandidati fitues për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Përfaqësimit dhe Analizës Ligjore, në Drejtorinë Ligjore është:

 

Z. Enton Lita