Autoriteti i Mediave Audiovizive, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.242, datë.18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të konkurrimit të zhvilluar më datën 28.07.2023, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, për pozicionin “Drejtor, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve”, Kategoria e pagës II-1, u shpall fitues:

 

 

Z. Qerim Lazaj.