AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se: Nuk ka kandidatë të paraqitur për pozicionin:

 

Drejtor, në Drejtorinë e Botimeve dhe Ndërveprimit.

 

Adresa: Autoriteti Mediave Audiovizive, Rruga “Papa Gjon Pali II”, Tiranë

Në zbatim të nenit 21, 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë.18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të konkurrimit të zhvilluar më datën 11.08.2023, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist në Sektorin e Analizës, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Analizës”, Kategoria e pagës IV-1, u shpall fitues:

 

Znj. Nertila Spiri

Në zbatim të nenit 21, 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë.18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të konkurrimit të zhvilluar më datën 14.08.2023, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist në Sektorin e Monitorimit të Frekuencave, në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK”, Kategoria e pagës IV-1, u shpall fitues:

 

 

Znj. Bruna Biçaku