AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të neneve 21, 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, rezulton se nuk ka aplikantë të kualifikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive në pozicionin: Specialist, në Sektorin e Financës dhe Buxhetit në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve – Kategoria IV-1