AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

  •  1 Specialist, në Sektorin e Çështjeve të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar;

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar