AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Kandidatët e kualifikuar për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Ndërveprimit, Drejtoria e Botimeve dhe Ndërveprimit, janë:

1. Znj. Arsela Hankollari

2. Z. Artur Mamadhaj

Konkurimi do të zhvillohet në datën. 23.04.2024, ora: 09.00, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Adresa: Autoriteti Mediave Audiovizive, Rruga “Papa Gjon Pali II”, Tiranë