AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Kandidati i kualifikuar për pozicionin:

  • Drejtor i Drejtorisë së Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar është : Znj. Ledjona Dalipaj

Konkurimi do të zhvillohet në datën.18.04.2024, ora 10.00 pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Adresa: Autoriteti Mediave Audiovizive, Rruga “Papa Gjon Pali II”, Tiranë