AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Nga verifikimi paraprak i kandidatëve për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta, në shpalljen për konkurrim, për pozicionin Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve, Kategoria e pagës IV-1, janë kualifikuar për të vazhduar konkurrimin me anë të procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civil:

  •  Znj. Anduela Selita (Kryemadhi)
  • Znj. Arjola Braho

Konkurrimi do të kryhet më datë 04.04.2024, pranë ambienteve të Autoritetit të Mediave Audiovizive.