Autoriteti i Mediave Audiovizive, rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 21, 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Nga verifikimi paraprak i kandidatëve për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta, në shpalljen për konkurrim me procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive, për pozicionin Specialist në Sektorin TIK, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK, Kategoria e pagës IV-1, është kualifikuar për të vazhduar konkurrimin me anë të procedurës së pranimit në shërbimin civil: Z.Leonard Radiçi

Konkurrimi do të kryhet më datë 25.03.2024 ora 10.00 pranë ambienteve të Autoritetit të Mediave Audiovizive.