AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 21,22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së pranimit në kategorin ekzekutive, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta, në shpalljen për konkurrim, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Specialist, në Sektorin e Frenkuencave, në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK” , Kategoria e pagës VI-1,

Në zbatim të nenit 21,22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së pranimit në kategorin ekzekutive, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta, në shpalljen për konkurrim, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Specialist, në Sektorin e TIK, në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK” , Kategoria e pagës VI-1,