AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 21, 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Kandidati i kualifikuar për pozicionin:

 

– Specialist në Sektorin e Analizës, Drejtoria e Monitorimit dhe Analizës, Kategoria e pagës IV-1,

 

 

Znj. Ermira Lofca

 

 

Konkurimi do të zhvillohet në datën 20.02.2023, ora 10.00, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.