AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Specialist, në Sektorin e TIK, në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK, kategoria e pagës IV-1 Specialist

 

 

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Specialist, në Sektorin e Frekuencave, në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK, kategoria e pagës IV-1 Specialist

 

 

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar.