AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Përgjegjës në Sektorin e Legjislacionit Europian dhe Integrimit në BE , Drejtoria e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar , Kategoria e pagës III-1.

 

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar.

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve, Kategoria e pagës II-1.

 

 

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Specialist, në Sektorin e Analizës, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Analizës, kategoria e pagës IV-1 Specialist.

 

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

 

– Specialist, në Sektorin e Përfaqësimit dhe Analizës Ligjore, në Drejtorinë Ligjore, kategoria e pagës IV-1 Specialist

 

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar.