AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Nuk ka kandidatë të paraqitur për pozicionin: Drejtor, në Drejtorinë e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar.

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Nuk ka kandidatë të paraqitur për pozicionin: Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Buxhetit Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve.

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Nuk ka kandidatë të paraqitur për pozicionin: Përgjegjës në Sektorin e Legjislacionit Europian dhe Integrimit në BE, në Drejtorinë e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar.

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Nuk ka kandidatë të paraqitur për pozicionin: Përgjegjës në Sektorin e Ndërveprimit, Drejtoria e Botimeve dhe Ndërveprimit.