AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Kandidatët e kualifikuar për pozicionin: Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore janë:

 

1. Z. Klodian Karaj

2. Z. Qazim Fuçija

 

Konkurrimi do të zhvillohet në datën.23.03.2023, ora 10.00, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.

 

Adresa: Autoriteti Mediave Audiovizive, Rruga “Papa Gjon Pali II”, Tiranë