AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.242, datë.18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive në
përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve
të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
Përgjegjës në Sektorin e Monitorimit të Përmbajtjes në Drejtorinë e Monitorimit dhe
Analizës, Kategoria e pagës III-a.
Kandidati i kualifikuar është:
Znj. Anxhela Deda
Konkurrimi do të zhvillohet në datën 22.02 2023, ora 10.00, në ambientet e Autoritetit të
Mediave Audiovizive, Rr. “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, Tiranë.