AUTORITETI I KONKURRENCËS VERIFIKIM PARAPRAK

N J O F T I M

Mbi procedurat e konkurrimit per pozicionin

Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve te Sherbimit Jo/Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar neni 22, 25 si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr. 746, datë 19.12.2018;

Autoriteti i Konkurrencës njofton se:

Pas vlerësimit paraprak të dokumenteve të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme të paraqitura pranë Autoritetit të Konkurrencës, për pozicionin “Inspektor ne Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve te Sherbimit Jo/Prodhuese” nuk ështe paraqitur asnjë kandidaturë për lëvizje paralele.

Plotësimi i këtij pozicioni do të bëhet sipas procedurave “Për pranim në shërbimin civil”

Kandidaturat e paraqitura që plotësojne kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme për plotësimin e pozicionit, Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese sipas procedurës për pranimin në shërbimin civil janë:

Anisa Zhamo

Enian Zeka

Juxhin Xamo

Konkurrimi për pozicionin, Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese do të zhvillohet në datën 03.09.2020 ora 10.00 në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës.