AUTORITETI I KONKURRENCËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, te ndryshuar si dhe të Kreut II, të Vendimit  243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, te ndryshuar me te fundit nr. 746, date 19.12.2018, Autoriteti i Konkurrencës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil  për pozicionin:

  • Specialist në “Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit”
  • Kategoria e pagës III-b

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil ) aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave: 13 Mars 2020

*Afati i aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit është i njëjtë për të dyja procedurat.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  Shpallje per specialist Komunikimi Shkurt 2020