Autoriteti i Konkurrencës – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, te ndryshuar si dhe të Kreut I dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ndryshuar me te fundit nr.746, date 19.12.2018 ”Per pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin ne kategorinë ekzekutive” Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil  për pozicionin:

  • Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore
  • Kategoria e pagës III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkangjitur :Shpallje per Juristin ne Drejtorine Juridike dt . 27.12.2019

 

  • Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes se Tregjeve te Sherbimit Jo /Prodhuese
  • Kategoria e pagës III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkangjitur : Shpallje per Inspektorin e Tregjeve te sherbimit jo prodhues ,Dhjetor 2019 (1)