AUTORITETI I KONKURRENCES – VENDE TE LIRA PUNE

 

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ndryshuar me të fundit nr 746, datë 19.12.2018, Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • “Drejtor” në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore
  • Kategoria e pagës II-b

Për më tepër klikoni ne linkun e  bashkangjitur :  Shpallje per Drejtori Drejtorise Juridike dhe Ceshtje Gjyqesore nentor 2019

 

 

  • Drejtor në “Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese”
  • Kategoria e pagës II-b

Për më tepër klikoni ne linkun e  bashkangjitur : Shpallje per drejtorine e Tregjeve Jo prodhese.

nentor 19

 

  • Inspektor në Drejtorinë e Mbikeqyrjes se Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
  • Kategoria e pagës III-a

Për më tepër klikoni ne linkun e  bashkangjitur : Shpallje per pozic Jurist ne Drejtorinen Sherbimit nentor 2019

 

  • Specialist në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse
  • Kategoria e pagës IV-a

Për më tepër klikoni ne linkun e  bashkangjitur : Shpallje per specialist arkov dok nentor 20199