AUTORITETI I KONKURRENCËS, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me të fundit nr. 748, datë 19.12.2018, Autoriteti i Konkurrencës shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionet:

 

 

· “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Joprodhuese, Kategoria e pagës III-1

· “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, Kategoria e pagës III-1

“Drejtor” në Drejtorinë Juridike, Integrimit dhe Çështjeve Gjyqësore,  Kategoria e pagës II-1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Fw_ Njoftim shpallje per tre vende te lira pune