AUTORITETI I KONKURRENCËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND”, i ndryshuar, Autoriteti i Konkurrencës shpall procedurën për plotësimin e pozicionit të lirë të kategorisë së lartë drejtuese:

  • “Sekretar i Përgjithshëm” në Autoritetin e Konkurrencës
  • Kategoria e pagës I-2