Autoriteti i Konkurrences VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, te ndryshuar si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ndryshuar me te fundit nr.746, date 19.12.2018,  Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranim ne shërbimin civil për pozicionin: