AUTORITETI I KONKURRENCËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr. 746, datë 19.12.2018, Autoriteti i Konkurrencës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • “Specialist i Sektorit të Komunikimit” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit.

Kategoria e pagës IV-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Specialist te Drejtoria e Burimeve Njerezore