AUTORITETI I KONKURRENCËS, VEND I LIRE PUNE

 

Në zbatim të nenit 25 dhe 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me të fundit nr. 748, datë 19.12.2018, Autoriteti i Konkurrencës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • “Inspektor” në Drejtorinë Juridike, Integrimit dhe Çështjeve Gjyqësore, Kategoria e pagës III-1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje Inspektor dr juridike