AUTORITETI I KONKURRENCËS – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin  Civil”, i ndryshuar  neni 22, 25  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr. 746, datë 19.12.2018;

Autoriteti i Konkurrencës  njofton se për pozicionet:

  • Inspektor ne Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Sherbimit Jo/Prodhuese
  • Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore;

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për plotësimin e këtyre pozicioneve me lëvizje paralele.

Procedura për lëvizje paralele  mbyllet pa asnjë kandidat për të dy pozicionet.

  • Inspektor në Drejtorinë  e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese  sipas procedurës për pranimin në shërbimin civil është  :
  • Z. Beart Llakaj

Konkurrimi për pozicionin, Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së  Tregjeve te Sherbimit Jo/ Prodhuese do të zhvillohet në datën 28.01.2020, ora 10.00 në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës.

  • Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore, sipas procedurës për pranimin në Shërbimin Civil, janë kandidaturat si më poshtë:

1.Znj. Arlinda Muja

2.Znj. Amanda Selgjeta

3.Znj. Kris Kolasi

4.Znj. Florina Cenaj

5.Znj. Ledia Muraku

Konkurrimi për pozicionin, Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore  do të   zhvillohet në datën 28.01.2020, ora 10.00 në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës.