AUTORITETI I KONKURRENCËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, neni 22, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr.746, datë 19.12.2018,  kreu III dhe IV;

Autoriteti i Konkurrencës  njofton se:

Në përfundim të procedurave të konkurrimit  për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese, realizuar në datën 18.12.2019, renditja e kandidatëve pjesëmarrës sipas pikëve është si më poshtë:

 

  1. Z. Rin Zela                                            82,2  pikë
  2. Znj. Ledia Muraku                              75 pikë
  3. Znj. Arlinda Muja                               72 pikë