AUTORITETI I KONKURRENCËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me të fundit nr. 748, datë 19.12.2018, Kreu III, pika 34 dhe 39 si dhe Udhëzimit nr. 2, datë 27.03.2015 “Për proçedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive të ulët dhe të mesme drejtuese”, kreu V, Autoriteti i Konkurrences  nga testimi i realizuar në datën 12.12.2019, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese,  shpall fitues :

  •  Znj. Anisa BUXHELI.