AUTORITETI I KONKURRENCES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë  ekzekutive”, te ndryshuar me të fundit nr.746, date 19.12.2018 Kreu VII, pika 22 si dhe Udhëzimit nr. 2, datë 27.03.2015 “Për proçedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive të ulët dhe të mesme drejtuese”, Autoriteti i Konkurrencës nga testimi i realizuar në datën 04.10.2019, nëpërmjet procedurës së “Lëvizjes Paralele” për pozicionin, Inspektor (Krye/Ekonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve;  shpall fituese:

  Znj. Albana  Kola (Dibra).