AUTORITETI I KONKURRENCËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND”, i ndryshuar, Kreu VIII, si dhe Udhëzimit nr. 6, datë 19.09.2014 “Për procesin e rekrutimit dhe emërimit të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues, anëtarë të TND”,

Autoriteti i Konkurrencës, nga testimi i realizuar në datën 15.12.2023, nëpërmjet procedurës së pranimit në kategorinë e lartë drejtuese për pozicionin

Sekretar i Përgjithshëm,

shpall fitues Z. Endi Ҫekani.