AUTORITETI I KONKURRENCËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin  Civil”, i ndryshuar  neni 22, 25  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr. 746, datë 19.12.2018;

Autoriteti i Konkurrencës  njofton se:

Pas vlerësimit paraprak të dokumenteve të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme  të paraqitura pranë Autoritetit të Konkurrencës, për pozicionet:

  1. Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese” nëpërmjet procedurës për lëvizje paralele është Vanina Vongli.

Procedurat dhe Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohen në datën 26.02.2020  ora 10.00 në mjediset e  Autoritetit të Konkurrencës.

 

  1. Inspektor në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë për lëvizje paralele.

Plotësimi i këtij pozicioni do të bëhet sipas procedurave “Për pranim në shërbimin civil”

Kandidatura e paraqitur që plotëson kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme për plotësimin e pozicionit, Inspektor në Drejtorinë  e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve  sipas procedurës për pranimin në shërbimin civil është  Znj. Meri Bajko.

Konkurrimi për këtë pozicion do të zhvillohet në datën 28.02.2020, ora 10.00 në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës.