AUTORITETI I KONKURRENCES – SHPALLJE FITESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013,“Për Nëpunësin  Civil”, i ndryshuar  neni 22, 25  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,ndryshuar me të  fundit nr. 746, datë 19.12.2018,  kreu 7 pika 7;

 

Autoriteti i Konkurrencës  njofton se:

 

Pas vlerësimit paraprak të dokumentave të kandidatëve  të paraqitur pranë Autoritetit të Konkurrencës  që plotësojnë kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme  për lëvizje paralele  për plotësimin e pozicionit;

 

“Inspektor” në Drejtorinë  e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese  është:  Znj. Miklovana Ymerali.

 

 

Intervista dhe vlerësimi i kandidatit do të zhvillohet në datën 22.10.2019, ora 10.00 në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës.