AUTORITETI I KONKURRENCËS – SHPALLJA E FITUESIT

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin  Civil”, i ndryshuar  neni 22, 25  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr. 746, datë 19.12.2018;

Autoriteti i Konkurrencës  njofton se:

Pas vlerësimit paraprak të dokumenteve të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme  të paraqitura pranë Autoritetit të Konkurrencës, për pozicionin

  • Inspektor ne Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese;

Rezulton se nuk është paraqitur asnjë kandidat për plotësimin e këtij pozicioni me lëvizje paralele.

 

Procedura për lëvizje paralele  mbyllet pa asnjë kandidat.

 

Plotësimi i pozicionit te mësipërm do të vazhdojë, sipas procedurave “Për pranim në shërbimin civil”

 

Kandidatura e paraqitur që plotëson kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme për plotësimin e pozicionit;

  • Inspektor në Drejtorinë  e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese  sipas procedurës për pranimin në shërbimin civil eshte:

Z. Kadri Shabanaj

 

Konkurrimi për pozicionin, Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së  Tregjeve Prodhuese do të   zhvillohet në datën 10.01.2020, ora 10.00 në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës.