Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – Verifikim paraprak