Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Verifikim paraprak

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe VKM-së nr.243, datë18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinëekzekutive” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), njoftonse:

– Znj. Evis Pano do të vazhdojë konkurimin në procedurën e lëvizjes paralele në kategorinëekzekutive. Konkurimi:
– Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr. Reshit Çollaku, në datën 26.12.2023 ora 11:00
Kandidatet do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm i Ngritur në AKEP, nëpërmjet
dokumentacionit të dorëzur dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:
a) 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë në 20 pikë për përvojën, 10 pikëpërtrajnime dhe kualifikime në fushën përkatëse, si dhe 10 pikë për certifikimin pozitivosepër vlerësimet e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i certifikimit nukështë kryer. b) 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë. Komiteti, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët
maksimale, për t’u emëruar në pozicionin Specialist i Trajnimeve dhe Ecurisë DisiplinoretëNëpunësit. Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 13, KreuIVtëVendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar. Lista e fituesve me mbi 70 pikë (mbi70%) do të njoftohet në datën 26.12.2023. Njoftimi do të publikohet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtaretëAKEP në datën 29.12.2023.