Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Vende te lira pune

 •  Në zbatim të Kreut V të Ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar
  si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në
  kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike
  dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele brënda së njejtës kategori, për
  pozicionet:
 • Përgjegjës i Sektorit të Pagesave, Monitorimit dhe Zbatimit të Kontratave Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar Kategoria e pagës III-a
 • Specialist i Çështjeve të Faciliteteve Shoqëruese dhe Infrastrukturës Drejtoria Teknike Kategoria e pagës III-b
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR
 • Vend i lire – Përgjegjes DBMF
 • Vend i lire – Sp IT