Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – VENDE TE LIRA PUNE

1. Në zbatim të Kreut V të Ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele brënda së njejtës kategori, për pozicionin:

  • Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al Drejtorinë e Monitorimeve, Kontrollit dhe Inspektimeve . Kategoria e pagës III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Njoftim vend pune – Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al