Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – VENDE TE LIRA PUNE

1. Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut VII të Vendimit nr. 243, date 18.03.2015, të Keshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorine ekzekutive”i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e levizjes paralele në kategorine ekzekutive, për pozicionin:

  • Specialist i Çështjeve të Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë Drejtoria Juridike dhe Integrimit Kategoria e pagës III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : vend i lire pune specialist DJI