Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut VII, të Vendimit nr. 243, date 18.03.2015, të Keshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorine ekzekutive”i ndryshuar, Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele në kategorine ekzekutive, për pozicionin:

Specialist i Llogaritjes dhe Vjeljes së Pagesave për AKEP
Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar
Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Vend pune specialist DBMF