Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, vend i lire pune

Në zbatim të Kreut V të Ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar
si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike
dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele brënda së njejtës kategori, për
pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit të Kërkimeve, Analizës, Tarifave dhe Statistikave
    Drejtoria e Tregjeve dhe Masave Rregullatore
    Kategoria e pagës III-a (III-1)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 3.Njoftim vend pune – Pergj Sek DTMRR